Domov » Aktuality » Publicita » Záverečná konferencia NP POS

Záverečná konferencia NP POS

Publikované utorok, 17 apríla 2018

 

Vo štvrtok 5.4.2018 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnila záverečná konferencia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS). V konferenčnej sále odzneli príspevky venované výsledkom projektu, ako aj vízii pokračovania podpory opatrovateľskej služby v ďalšom období.

 

Úvod konferencie patril slávnostným príhovorom oficiálnych predstaviteľov. Ako prvý vystúpil pán Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý vyzdvihol myšlienku NP POS a jej veľký význam v deinštitucionalizácii na Slovensku. V pozitívnom duchu sa niesli tiež príspevky ďalších predstaviteľov – pána Martina Ružičku, generálneho riaditeľa IA MPSVR SR, pána Petra Szaba, riaditeľa odboru sociálnych služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a pána Viliama Michaloviča, riaditeľa odboru programového a projektového riadenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Po úvodných príhovoroch nasledoval blok zameraný na prezentáciu výsledkov, dosiahnutých v národnom projekte. Hlavným cieľom  NP POS bolo zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou. Jaroslav Masaryk, projektový manažér NP POS vo svojom príspevku  zhrnul najdôležitejšie výsledky projektu (prezentácia).

 

Evaluačný tím, ktorý pracoval na  evaluácii dopadu NP POS ponúkol viaceré zistenia, ktoré potvrdzujú množstvo pozitív tohto projektu ale aj výskumné údaje, ktoré môžu byť podnetom na skvalitnenie opatrovateľskej služby na Slovensku. Evaluáciu realizoval trojčlenný tím a jej výsledky prišiel na konferenciu odprezentovať pán profesor Milan Schavel (prezentácia).

 

Jednu z pridaných hodnôt národného projektu bola činnosť expertnej skupiny.   Cieľom cezhraničnej spolupráce bola výmena skúseností skupiny expertov a zahraničných partnerov v oblasti systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby, ktorá slúžila ako inšpirácia k návrhom systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby na Slovensku. V poslednej prezentácii doobedňajšieho programu sa so svojimi poznatkami podelil pán profesor Mátel (prezentácia). Dokument Návrhy systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby a komparácia poznatkov cezhraničnej spolupráce v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby je voľne dostupný na internetovej stránke projektu www.nppos.gov.sk.

 

Obce a mestá, neziskové organizácie, občianske združenia i cirkevné organizácie sú spolupracujúce subjekty národného projektu, bez ich práce, aktivity a iniciatívy by nebolo možné sprostredkovať jeho osoh ľuďom, ktorým bol určený. Práca poskytovateľov bola úspešná  aj vďaka spolupráci s regionálnymi koordinátormi NP POS, ktorí zapojeným subjektom aktívne pomáhali pri riešení otázok spojených s realizáciou národného projektu. V poobedňajšom bloku sa predstavili regionálne koordinátorky pani Elena Vaňová a Lenka Pavlíková, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti z praxe. Prácu v teréne priblížila pani Helena Šuvadová z občianskeho združenia Monika (prezentácia), ktorá predstavila fungovanie občianskeho združenia a jeho vízie do budúcna. Na pani Šuvadovú nadviazala pani Mária Filipová – vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica, ktorá nás oboznámila s  fungovaním sociálnych služieb, s dôrazom na poskytovanie opatrovateľskej služby v podmienkach mesta (prezentácia).

 

Záverečný blok konferencie bol venovaný vízii podpory opatrovateľskej služby z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci tohto bloku pani Zuzana Valentová – riaditeľka odboru národných projektov predstavila  projektový zámer národného projektu Podpory rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (prezentácia), ktorý bude zameraný na podporu dostupnosti opatrovateľskej služby v malých obciach. Na jej prezentáciu nadviazala pani Mária Hrešková – zástupkyňa riaditeľky Odboru implementácie IA MPSVR SR, ktorá predstavila podporu opatrovateľskej služby v rámci dopytovo orientovaného projektu a jeho základné rámce (prezentácia).

 

Všetkým vystupujúcim a účastníkom konferencie touto cestou ďakujeme a veríme, že konferencia bola pre nich profesionálne i ľudsky prínosná.