Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu regionálny koordinátor v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu regionálny koordinátor v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Publikované streda, 9 novembra 2016

Miesto výkonu práce:
– 1 pozícia: Prešovský samosprávny kraj,
– 1 pozícia: Banskobystrický samosprávny kraj,
– 1 pozícia: južná časť Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja,

Ponúkaný plat: motivujúce platové ohodnotenie
Termín nástupu: 1. 12. 2016, resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30. 5. 2018

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
o koordinačné, kontrolné a administratívne zabezpečenie aktivít projektu, najmä:
o komunikácia so subjektmi zapojenými do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby,
o poskytovanie podpory subjektom zapojených do projektu,
o kontrola výkonu opatrovateľskej služby, priebežné monitorovanie a hodnotenie poskytovania opatrovateľskej služby u poskytovateľov opatrovateľskej služby,
o kontrola výkonu opatrovateľskej služby u vybraných opatrovateliek a klientov,
o výkon ďalších odborných činností v rámci projektu, ktoré vyplynú z potrieb projektu počas jeho realizácie.

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax:
3 roky preukázateľná odborná prax v sociálnej oblasti, resp. v ekonomickej alebo kontrolnej činnosti

Počítačové znalosti – používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
– analytické myslenie,
– tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
– komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
– dobrá znalosť v odbornej problematike sociálnych služieb – opatrovateľskej služby,
– vodičský preukaz skupiny B.

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.11.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením miesta výkonu práce, o ktoré máte záujem (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:
1. Motivačný list.
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú       akceptované.
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa).
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:
martina.siskova@ia.gov.sk
alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP POS RK“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“