Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu kontrolór/-ka pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu kontrolór/-ka pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Publikované streda, 8 marca 2017

Miesto výkonu práce: Bratislava a pracovné cesty v rámci celej Slovenskej republiky

Termín nástupu: apríl 2017/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31. 5. 2018

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • kontrolná činnosť v rámci implementácie a realizácie projektu v súlade s platnou legislatívou, Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“), relevantnými riadiacimi dokumentmi a usmerneniami riadiaceho orgánu (ďalej aj „RO“) a internými smernicami IA MPSVR SR. Ide predovšetkým o kontrolu dodržiavania zmlúv zo strany poskytovateľov opatrovateľskej služby (ďalej aj „POS“) zapojených do projektu, ako aj kontrolu realizácie výkonu opatrovateľskej služby (ďalej aj „OS“) v súlade so zmluvou o spolupráci a súlad výkonu OS s dokumentáciou preukazujúcou jej výkon, predloženou POS. Za týmto účelom kontrolór realizuje kontroly na mieste u spolupracujúceho subjektu,
 • interná kontrolná činnosť v rámci implementácie projektu a riadenia projektu – dodržiavanie platných právnych predpisov, zmluvy o NFP, interných smerníc IA MPSVR SR,
 • kontrola cestovných príkazov pracovníkov NP POS a súvisiacej podpornej dokumentácie,
 • kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zo strany dodávateľov tovarov a služieb v rámci VO,
 • kontrola využívania finančných prostriedkov vrátane kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu v súlade s platnou legislatívou, relevantnými riadiacimi dokumentmi a usmerneniami a vnútornými aktmi riadenia IA MPSVR SR,
 • kontrola uchovávania dokumentov a podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru,

Požadovaná prax:

 • minimálne 2 roky praxe v oblasti kontroly, v prípade nesplnenia požadovaného smeru vysokoškolského vzdelania 3 rokov praxe v oblasti kontroly, prednosťou je kontrolná činnosť v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Vodičský preukaz: Skupina B

Počítačové znalosti – používateľ: Pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti

–     analytické myslenie, orientácia na výsledok,

–     dobré organizačné schopnosti,

–     komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,

–     spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,

–     bezúhonnosť,

–     znalosť a orientácia v zákonoch a nariadeniach, týkajúcich sa výkonu kontroly a pracovnoprávnych vzťahov.


Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.03.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej praxi v kontrolnej činnosti (akceptovateľné sú napr. aj pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zasielajte e-mailom na adresu: Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručte na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Kontrolór ONP NP POS“

 

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.