Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Publikované pondelok, 2 októbra 2017

 

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat: motivujúce platové ohodnotenie

Termín nástupu: 1. november 2017/ dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • zabezpečuje odbornú garanciu aktivít projektu a odborných činností v projekte v súlade s podrobným opisom projektu,
 • riadi činnosť hlavných koordinátorov/metodikov projektu, kontroluje ich výstupy, zastupuje ich v prípade neprítomnosti,
 • zabezpečuje celkovú koordináciu odborných aktivít projektu a činnosť skupiny expertov a skupiny evaluátorov,
 • zabezpečuje spoluprácu s relevantnými kľúčovými organizáciami na národnej úrovni a ich sieťovanie so zapojenými subjektmi (organizácie združujúce zamestnávateľov, samosprávu, VÚC a pod.),
 • zabezpečuje odborné konzultácie a poradenstvo v rámci diskusného fóra na webovej stránke,
 • participuje na príprave zmluvy o spolupráci, príručkách v zmysle opisu projektu, interných smerníc,
 • zabezpečuje prepojenie aktuálnosti jednotlivých dokumentov projektu, ich vzájomný súlad za spolupráce s právnikom,
 • spolupodieľa sa na riešení neštandardných situácií pri realizácií hlavnej aktivity projektu,
 • určuje postup overovania stanovených podmienok pre zapojenie sa do NP POS, navrhuje postupy odborných činností projektu tak, aby boli efektívne, v súlade so všeobecne záväznými právnym i predpismi a internými predpismi,
 • poskytuje poradenstvo všetkým členom tímu z hľadiska obsahu aktivít a postupu procesom v súlade s opisom projektu,
 • navrhuje riešenia otázok prichádzajúcich z aplikačnej praxe.

 

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Počítačové znalosti – používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Požadovaná prax:

4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

–     analytické myslenie,

–     skúsenosti s vedením ľudí,

 • tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
 • komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
 • facilitačné schopnosti, dobré prezentačné schopnosti,
 • dobrá znalosť v odbornej problematike opatrovateľskej služby,

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 19.10.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa – v zmysle časti požadované vzdelanie);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 4-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie GOA ONP NP POS


Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Keď sa v texte uvádza označenie osoby v mužskom rode, myslí sa tým aj jeho ekvivalent v ženskom rode.