Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu finančný(á) manažér(ka)/asistent(ka) finančného manažéra v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu finančný(á) manažér(ka)/asistent(ka) finančného manažéra v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Publikované utorok, 27 júna 2017

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: 1.8.2017, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31. 7. 2018

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Finančné a ekonomické zabezpečenie aktivít projektu, najmä:

 • spracovanie dokumentácie v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov EÚ a ŠR
 • kontrola dokumentácie spolupracujúcich subjektov
 • kontrola a príprava podkladov k vypracovaniu žiadostí o platbu
 • vedenie evidencie všetkých potrebných dát zmluvných partnerov
 • príprava podkladov k  úhradám finančných prostriedkov v rámci projektu


Požadované vzdelanie:

– Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa ekonomického zamerania,   alebo

– Vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa ekonomického zamerania a preukázaná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva alebo financi

– Stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania a preukázaná prax minimálne v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií


Požadovaná prax:

– Preukázateľná skúsenosť s výkonom finančného alebo projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ


Počítačové znalosti – používateľ:

pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel


Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť
 • analytické myslenie,
 • tímová práca


Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.


Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa


Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  5.7.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 1. Motivačný list.
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované.
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa).
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

martina.siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP POS FM/AFM“

 


Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie
, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“