Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu evaluátor/evaluátorka v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu evaluátor/evaluátorka v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Publikované štvrtok, 11 mája 2017


Miesto výkonu práce: celé územie Slovenskej republiky

Ponúkaný plat: motivujúce platové ohodnotenie

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Počet obsadzovaných pracovných miest: 3

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Evaluátor bude členom 3 členného evaluačného tímu, ktorého úlohou bude:

 • nastavenie evaluácie národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“),
 • určenie metódy zberu štatistických údajov súvisiacich s výkonom opatrovateľskej služby,
 • zber štatistických údajov súvisiacich s výkonom opatrovateľskej služby,
 • zber kvalitatívnych dát v teréne od zainteresovaných subjektov,
 • analýza štatistických údajov súvisiacich s výkonom opatrovateľskej služby,
 • konzultovanie jednotlivých krokov v procese evaluácie s projektovým tímom,
 • vypracovanie záverečnej správy z evaluácie. Výsledkom práce evaluačného tímu bude hodnotiaca správa. Hodnotiaca správa bude obsahovo vedená v dvoch líniách – štatistické zistenia a skúsenosti a prax z terénu poskytovanej opatrovateľskej služby. Termín december 2017.
 • prezentovanie výstupov evaluácie v rámci aktivít NP POS, evaluačný tím bude výstupy z evaluácie projektu prezentovať na záverečnej konferencii, ktorá sa bude konať v období marec – máj 2018.

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie minimálne  II. stupňa v odbore sociálna práca

 

Požadovaná prax:

4 roky preukázateľná odborná prax v sociálnej oblasti

 

Ďalšie požiadavky:

Publikačná činnosť

 

Počítačové znalosti:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

    znalosť legislatívy, najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strategických a koncepčných dokumentov v danej problematike;

 • vysoké pracovné nasadenie, orientácia na výsledok, časová flexibilita;
 • dobré prezentačné schopnosti;
 • samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť, schopnosť tímovej práce, komunikatívnosť, precíznosť;

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.05.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nie sú akceptované),
 3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok),
 5. zoznam publikačných výstupov s problematikou súvisiacou s obsadzovanou pracovnou pozíciou,

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

martina.siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP POS Evaluátor“


Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu zasielania pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“