Domov » O projekte » Zoznam zapojených poskytovateľov

Zoznam zapojených poskytovateľov

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

IA MPSVR SR po predložení písomnej Žiadostí o zapojenie sa do NP POS uskutoční kontrolu formálnej správnosti a úplnosti dokumentov do 7 pracovných dní od predloženia písomnej žiadosti. Poradie kontroly žiadostí je určené na základe dátumu doručenia listinnej žiadosti na adresu IA MPSVR SR.

  • V prípade, ak žiadateľ predložil správnu a úplnú dokumentáciu, kontrola sa považuje za ukončenú na 7. pracovný deň od predloženia listinnej žiadosti.
  •  V prípade, ak žiadateľ predložil  neúplnú, nepresnú žiadosť, alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa elektronicky na jej doplnenie. Kontrola sa považuje za ukončenú až po predložení správnej a úplnej listinnej dokumentácie žiadosti. Termín ukončenia kontroly je  7. pracovný deň od predloženia listinnej žiadosti  predĺžený o počet pracovných dní od odoslania prvej elektronickej výzvy na doplnenie žiadosti do predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadosti.

Po ukončení kontroly žiadosti uzatvorí IA MPSVR SR so žiadateľom Zmluvu  o spolupráci a zverejní ju v centrálnom registri zmlúv na 3. pracovný deň od ukončenia kontroly žiadosti.

Uvedené procesy sú štandardizované a u všetkých žiadateľov sú dodržiavané rovnaké postupy a termíny spracovania žiadostí a uzatvárania zmlúv.

Viac o spôsobe zapájania sa do NP POS

* Schválený počet opatrovateliek je vygenerovaný elektronicky na základe žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek, pričom systém zohľadňuje stanovené limity pre schválenie počtu opatroveliek a výšku alokácie finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby. Podrobný prehľad žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek je v zozname schválených žiadostí.

** Počet opatrovateliek vo výkone predstavuje počet opatrovateliek, ktoré reálne uskutočňujú výkon opatrovateľskej služby a poskytovateľ má nárok na úhradu nenávratného finančného príspevku po preukázaní dodržania zmluvných podmienok. Tento počet je uvedený na základe predbežných zistení od poskytovateľov opatrovateľskej služby a je aktualizovaný vždy k 15. dňu v mesiaci za príslušný mesiac.


Typ poskytovateľaNázov poskytovateľaDátum účinnosti Zmluvy o spolupráciPočty schválených opatrovateliek* / vo výkone** pre jednotlivé kraje

Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa Dátum účinnosti Zmluvy o spolupráci BA TT TN NR ZA BB PO KE
Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa Dátum účinnosti Zmluvy o spolupráci BA TT TN NR ZA BB PO KE
Legenda:
BA Bratislavský samosprávny kraj
TT Trnavský samosprávny kraj
TN Trenčiansky samosprávny kraj
NR Nitriansky samosprávny kraj
ZA Žilinský samosprávny kraj
BB Banskobystrický samosprávny kraj
PO Prešovský samosprávny kraj
KE Košický samosprávny kraj