Domov » O projekte » Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Po vyplnení Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek poskytovateľom opatrovateľskej služby a jej elektronickým odoslaním cez webové sídlo IA MPSVR SR obdrží poskytovateľ ihneď automaticky stanovisko emailom o schválení/neschválení žiadosti. Elektronický systém automaticky kontroluje nastavené limity projektu:

  • maximálnu výšku alokácie,
  • stanovený podiel čerpania NFP maximálne 70% podľa typu poskytovateľa v rámci samosprávneho kraja – jednému typu poskytovateľov – verejnému/neverejnému nemôže byť vyčlenených viac ako 70% finančných prostriedkov určených pre konkrétny samosprávny kraj;
  • stanovené regionálne limity na celkový maximálny počet opatrovateliek v rámci príslušného samosprávneho kraja vychádzajúce z počtu obyvateľov v uvedenom regióne ku koncu roku 2014;
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa je 70 opatrovateliek v rámci jedného samosprávneho kraja, v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa je 200 opatrovateliek v rámci Slovenskej republiky v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas.

Po odoslaní elektronickej žiadosti Zazmluvnený subjekt obdrží ihneď automaticky e-mailom stanovisko o počte schválených/neschválených počtoch opatrovateliek.  Schválené žiadosti sú evidované v Zozname schválených žiadostí (viď nižšie). Neschválené  žiadosti ostávajú v elektronickom poradovníku.

V prípade, že schválená opatrovateľka nebude zaradená do výkonu opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, nevzniká poskytovateľovi právo ani právny nárok na obsadenie pozície v nasledujúcich obdobiach a tieto pozície budú prerozdelené podľa poradovníka.

Viac o spôsobe zapájania sa do NP POS

* Schválený počet opatrovateľiek je na základe žiadosti o schválenie počtu opatrovateľiek.

Číslo žiadostiTyp poskytovateľaNázov poskytovateľaPočty schválených opatrovateliek* pre jednotlivé krajeDátum a čas zaslania žiadostiDátum a čas schválenia žiadosti

Číslo žiadosti Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa BA TT TN NR ZA BB PO KE Dátum a čas zaslania žiadosti Dátum a čas schválenia žiadosti
Číslo žiadosti Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa BA TT TN NR ZA BB PO KE Dátum a čas zaslania žiadosti Dátum a čas schválenia žiadosti
Legenda:
BA Bratislavský samosprávny kraj
TT Trnavský samosprávny kraj
TN Trenčiansky samosprávny kraj
NR Nitriansky samosprávny kraj
ZA Žilinský samosprávny kraj
BB Banskobystrický samosprávny kraj
PO Prešovský samosprávny kraj
KE Košický samosprávny kraj