Domov » O projekte » Základné informácie

Základné informácie

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Alokácia: 49 892 538,62  €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Oprávnení užívatelia:

 • Verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby
  Obce a Mestá,
  Právnické osoby zriadené obcou alebo založená obcou
 • Neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby
  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  Cirkev, náboženské spoločnosti a cirkevné charity,
  Občianske združenia alebo Slovenský červený kríž,

zapísané do registra VÚC a zároveň sú poskytovateľmi sociálnej služby v zmysle ustanovenia §3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky pričom sa plánuje podporiť 3300 pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov.

 

Realizácia projektu umožní:

 • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
 • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
 • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
 • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
 • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
 • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu práva občanov na poskytovanie opatrovateľskej služby. V regiónoch a obciach kde absentuje, budú vytvorené podmienky k zabezpečeniu poskytovania opatrovateľskej služby a v oblastiach kde nie je uspokojený aktuálny dopyt, budú vytvorené podmienky k navýšeniu kapacít. Dosiahne sa zníženie tlaku na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb – predchádzanie inštitucionalizácii a zvýši sa dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, čím sa vytvárajú podmienky pre deinštitucionalizáciu.

Vedľajším efektom realizácie národného projektu Podpora opatrovateľskej služby je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti. Vytvorením nových a udržaním existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky.