Domov » O projekte » Poradovník neschválených žiadostí

Poradovník neschválených žiadostí

Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

V poradovníku neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej aj poradovník) sú evidované neschválené žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek. Uplatňuje sa v ňom výhradne časové hľadisko podaných neuspokojených Žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek.

UPOZORNENIE:  Elektronický systém eviduje  v poradovníku Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek maximálne do výšky povolených limitov na jedného poskytovateľa:

  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 70 opatrovateliek v rámci samosprávneho kraja, v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 200 opatrovateliek v rámci Slovenskej republiky v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas.

Žiadosti, ktoré prekračujú povolené limity systém nezaradí do poradovníka z dôvodu prekročenia vyššie uvedených  limitov. Systém zaradí do poradovníka v danom kraji iba žiadosti do 70 opatrovateliek za príslušný samosprávny kraj a zároveň v prípade prekročenia limitu 200 opatrovateliek v rámci SR percentuálne zníži žiadosť presahujúcu tento limit so zaokrúhlením na 0,5 pracovného úväzku smerom nadol v samosprávnych krajoch.

Zazmluvnený subjekt môže e-mailom požiadať IA MPSVR SR o vymazanie žiadosti z poradovníka, ak je táto žiadosť neaktuálna, prípadne ak má záujem si podať novú žiadosť, avšak z dôvodu prekročenia limitu mu to systém neumožňuje. Nová žiadosť bude zaradená na koniec poradovníka na základe časového hľadiska. Poskytovateľ nemôže vymeniť starú žiadosť za novú.

V poradovníku nie je možné upravovať počty opatrovateliek v jednotlivých žiadostiach, povolené je iba vymazať kompletnú žiadosť.

Schválené žiadosti sú z poradovníka automaticky presunuté do zoznamu schválených žiadostí.

Zazmluvnený subjekt odošle Žiadosť o vymazanie Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek elektronicky na adresunppos@ia.gov.sk. V žiadosti poskytovateľ uvedie bezpečnostný kód, číslo žiadosti uvedené v poradovníku a dátum zaslania Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek uvedený v poradovníku.

Viac o spôsobe zapájania sa do NP POS

Číslo žiadostiTyp poskytovateľaNázov poskytovateľaPočty neschválených opatrovateliek pre jednotlivé krajeDátum a čas zaslania žiadosti

Číslo žiadosti Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa BA TT TN NR ZA BB PO KE Dátum a čas zaslania žiadosti
Číslo žiadosti Typ poskytovateľa Názov poskytovateľa BA TT TN NR ZA BB PO KE Dátum a čas zaslania žiadosti
Legenda:
BA Bratislavský samosprávny kraj
TT Trnavský samosprávny kraj
TN Trenčiansky samosprávny kraj
NR Nitriansky samosprávny kraj
ZA Žilinský samosprávny kraj
BB Banskobystrický samosprávny kraj
PO Prešovský samosprávny kraj
KE Košický samosprávny kraj