Domov » O projekte » Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

 

Názov projektu:  Podpora opatrovateľskej služby

Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os (číslo a názov):  4 Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ:  4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Číslo oznámenia: NP POS/1- 2016

Dátum zverejnenia oznámenia: 31.12.2015

Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych    vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich sa v stave nepriaznivej a/alebo krízovej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Cieľom národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „projekt“ alebo aj „NP POS“) je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania prijímateľov sociálnych služieb (ďalej aj ako „klienti“ v príslušnom gramatickom tvare) do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Projekt bude realizovaný po dobu 33 mesiacov na celom území Slovenskej republiky. Realizácia projektu umožní:

 • poskytovať opatrovateľskú službu (ďalej aj „OS“) väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
 • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
 • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
 • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
 • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
 • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

2. FINANCOVANIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, je 49892538,62 eur, z toho 44151198,14 eur pre menej rozvinutý región a 5741340,48 eur pre viac rozvinutý región.

NFP pre menej rozvinutý región pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 %  a pre viac rozvinutý región pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % a z ESF vo výške 50 %.

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

Oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do projektu sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sociálnych službách“).

Verejným poskytovateľom opatrovateľskej služby pre účely projektu je obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok a zároveň je poskytovateľom sociálnej služby v zmysle § 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

Neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby pre účely tohto projektu je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť, občianske združenie alebo Slovenský Červený kríž zapísaný do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok a zároveň je poskytovateľom sociálnej služby v zmysle § 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

4. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

Podľa operačného programu Ľudské zdroje sú cieľovou skupinou deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore – opatrovatelia a opatrovateľky (ďalej len „opatrovateľky“).

5. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Miestom realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj,  Trenčiansky samosprávny kraj,  Nitriansky samosprávny kraj,  Banskobystrický samosprávny kraj,  Košický samosprávny kraj  a Prešovský samosprávny kraj.

6. HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU

Hlavná aktivita – Podpora výkonu opatrovateľskej služby má podaktivitu 1.2 Výber poskytovateľov opatrovateľskej služby a výkon opatrovateľskej služby.

V tejto aktivite budú vybraní poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí realizujú terénnu opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách. Za vykonanú opatrovateľskú službu im bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na pracovné miesto opatrovateľky zapojenej do projektu.

6.1.  Limity v rámci  národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Za účelom rovnomernej dostupnosti opatrovateľskej služby sú stanovené nasledovné obmedzenia:

 • limity počtu opatrovateliek sú uvedené v kapitole 7 tohto oznámenia,
 • medzi opatrovateľkou a opatrovaným nemôže byť vzájomná vyživovacia povinnosť v súlade s platným právnym poriadkom SR,
 • opatrovateľka a opatrovaný nemôžu spolu bývať v jednej domácnosti; na základe požiadavky Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže sekcia sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR redefinovať uvedené obmedzenie za účelom lepšej implementácie,
 • jedna podporená opatrovateľka môže mať uzatvorené pracovné úväzky v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby zodpovedajúce najviac jednému pracovnému pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle Zákonníka práce,
 • stanovený limit celkového rozsahu práce podporenej opatrovateľky na maximálne 12 hodín/deň za všetky pracovné úväzky osoby opatrovateľky kumulatívne, t. j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a štátnozamestnanecký pomer,
 • stanovený podiel čerpania NFP maximálne 70% podľa typu poskytovateľa v rámci samosprávneho kraja – jednému typu poskytovateľa – verejnému/neverejnému nemôže byť vyčlenených viac ako 70% finančných prostriedkov určených pre konkrétny samosprávny kraj; v prípade ak vzniknú výrazné rozdiely v zapojení jednotlivých typov poskytovateľov, na základe požiadavky Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže sekcia sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR redefinovať uvedené limity za účelom lepšej implementácie.

Počet opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľskú službu, závisí od reálneho počtu osôb s nárokom na poskytnutie opatrovateľskej služby. Kontrolu výkonu opatrovateľskej služby nielen u poskytovateľov opatrovateľskej služby, ale aj u vybraných opatrovateliek a náhodne aj u vybraných prijímateľov sociálnych služieb, budú zabezpečovať regionálni koordinátori. Minimálny rozsah výkonu kontroly bude u 1,25 % opatrovateliek štvrťročne a u 2 – 3 opatrovateliek za poskytovateľa opatrovateľskej služby počas implementácie projektu.

6.2. Podmienky pre úhradu NFP

V prípade, že výkon opatrovateľskej služby nebude vykonaný v požadovanom rozsahu podľa Zmluvy o spolupráci, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) rozhodne o neuhradení NFP.

Podmienkou pre uhradenie NFP poskytovateľovi opatrovateľskej služby je reálne odvedený výkon opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu a v súlade so zákonom o sociálnych službách, ktorý bol skontrolovaný regionálnym koordinátorom a naplnil všetky požiadavky uvedené v Zmluve o spolupráci a  Príručke pre spolupracujúce subjekty.

7.  POČET OPRÁVNENÝCH UŽÍVATEĽOV

Pre počet opatrovateliek sú stanovené nasledovné limity:

 • stanovené regionálne limity na celkový maximálny počet opatrovateliek v rámci príslušného samosprávneho kraja vychádzajúce z počtu obyvateľov v uvedenom regióne ku koncu roku 2014;
Samosprávny kraj

% počtu opatrovateliek

Bratislavský samosprávny kraj 11,53 %
Trnavský samosprávny kraj 10,31 %
Trenčiansky samosprávny kraj 10,91 %
Žilinský samosprávny kraj 12,74 %
Nitriansky samosprávny kraj 12,63 %
Banskobystrický samosprávny kraj 12,09 %
Košický samosprávny  kraj 14,67 %
Prešovský samosprávny kraj 15,12 %

v prípade, ak vzniknú výrazné rozdiely v zapojení v jednotlivých samosprávnych krajoch, na základe požiadavky Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže sekcia sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR redefinovať uvedené limity za účelom lepšej implementácie,

 • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 70 opatrovateliek v rámci samosprávneho kraja, v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas,
 • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 200 opatrovateliek v rámci Slovenskej republiky v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas.

8. VYPLATENIE NFP NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Výška poskytnutého NFP bude zodpovedať násobku počtu obsadených pracovných miest opatrovateliek realizujúcich aktívny výkon opatrovateľskej služby v danom mesiaci a výšky jednotkovej ceny, ktorá je stanovená v štandardnej stupnici jednotkových nákladov na hodnotu 507 eur, resp. 253 eur za mesiac na opatrovateľku v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, resp. ½ ustanoveného týždenného pracovného času.

8.1. Úhrada NFP

NFP bude poskytovaný v mesačných intervaloch, za predpokladu splnenia podmienok určených v Zmluve o spolupráci a Príručke pre spolupracujúce subjekty, do konca  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poskytovateľ opatrovateľskej služby  predložil kompletnú dokumentáciu.

Príklad: výkon opatrovateľskej služby bol realizovaný v mesiaci február 2016 – predloženie dokumentácie a všetkých podkladov pre úhradu NFP je do 20. marca 2016 – kontrola predložených dokumentov a úhrada finančných prostriedkov – poskytnutie NFP prebehne v čase do 30. apríla 2016.

Poskytnutie NFP je závislé od skutočne vykonanej opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách.

Administratívne úkony  spojené so žiadosťami o platbu a monitorovaním projektu vykonávajú zamestnanci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

9. ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Podpora výkonu opatrovateľskej služby

11/2015

07/2018
Podporné aktivity projektu

11/2015

07/2018

10. SPÔSOB ZAPOJENIA SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Možnosť zapojiť sa do projektu je otvorená dňom zverejnenia tohto Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenia sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej aj „Oznámenie“).  „Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej aj „Žiadosť“) v elektronickej podobe a následne Žiadosť a prílohy aj v písomnej podobe predloží poskytovateľ opatrovateľskej služby  Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na základe prijatých žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) uzatvorí s poskytovateľom opatrovateľskej služby, ktorý splnil požiadavky, uvedené v Oznámení, Zmluvu o spolupráci, ktorá upraví vzájomné práva a povinnosti medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby.

10.1.  Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Ak má žiadateľ záujem o zapojenie sa do projektu, musí predložiť Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Žiadateľ vyplní Žiadosť elektronicky; formulár Žiadosti vyplní na webovom sídle Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.ia.gov.sk , resp. na aktuálne platnom webovom sídle IA MPSVR SR.  Žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne.

Po vyplnení Žiadosti žiadateľ zabezpečí jej elektronické odoslanie.

Následne žiadateľ Žiadosť vytlačí, zabezpečí jej podpísanie štatutárnym orgánom a opatrí odtlačkom pečiatky (ak sa používa).

10.2. Zmluva o spolupráci

Elektronickým odoslaním Žiadosti sa žiadateľovi automaticky vygeneruje Zmluva o spolupráci medzi žiadateľom a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu  s prílohami a s bezpečnostným kódom, ktorý bude slúžiť pre vyplnenie „Žiadosti o schválenie opatrovateliek“.

Žiadateľ je povinný vytlačiť Zmluvu o spolupráci v troch rovnopisoch, zabezpečiť podpísanie štatutárnym orgánom, uviesť dátum podpisu zmluvy o spolupráci zo strany žiadateľa a opatriť Zmluvu o spolupráci odtlačkom pečiatky (ak sa používa).

Žiadateľ je povinný vyplniť prílohu č. 1 Zmluvy o spolupráci – podpisový vzor a podpísať ho. V prípade vyplnenia podpisového vzoru splnomocneným zástupcom je žiadateľ povinný vyhotoviť a doručiť plnú moc na zastupovanie štatutárneho orgánu.

10.3. Dokumenty potrebné pre zapojenie sa do projektu

Žiadateľ je povinný Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky doručiť v listinnej forme nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zapojenie sa do národného projektu v listinnej forme, podpísanú štatutárnym orgánom a opatrenú odtlačkom pečiatky (ak sa používa),
 • 3 podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci (opatrené odtlačkom pečiatky, ak sa používa) spolu s vyplnenou prílohou č. 1 – podpisový vzor štatutárneho orgánu a jeho prípadného splnomocneného zástupcu, plnú moc na zastupovanie vyhotovenú štatutárnym orgánom, (len v prípade, ak si štatutárny orgán v podpisovom vzore Zmluvy o spolupráci uvedie splnomocneného zástupcu),
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb z príslušného vyššieho územného celku – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • úradne overenú kópiu zmluvy o bankovom účte poskytovateľa opatrovateľskej služby alebo originál listinného potvrdenia o účte z banky poskytovateľa opatrovateľskej služby,
 •  čestné vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o tom, že neposkytuje sociálne služby so ziskom, a že náklady spojené s výkonom opatrovateľskej služby na podporených pracovných miestach do výšky jednotkovej ceny nie sú financované aj prostredníctvom iných zdrojov (príloha č. 4 – formulár),
 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 •  potvrdenie všetkých troch zdravotných poisťovní preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originály alebo úradne overené kópie – nie staršie ako 3 mesiace,
 •  potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 •  potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace (týka sa len neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby),

(ďalej aj „dokumenty“)

11. SPȎSOB DORUČENIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

Všetky vyššie  uvedené dokumenty je poskytovateľ opatrovateľskej služby povinný doručiť Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky osobne na adresu Špitálska 25- 27, 814 55 Bratislava alebo verejnou poštovou sieťou (prostredníctvom doporučenej zásielky) na adresu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č.  324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Platnosť zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým nie je dotknutá. Verzia elektronicky odoslanej Žiadosti a fyzicky doručenej Žiadosti musí obsahovať identické údaje.

12. HODNOTENIE A VÝBER ŽIADOSTÍ A ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR skontroluje formálnu správnosť a úplnosť dokumentov.

Uzatváranie Zmlúv o spolupráci v rámci NP POS je založený na princípe postupného spracovania prijatých žiadostí.  Zmluvy o spolupráci s poskytovateľmi budú podpisované a zverejňované v Centrálnom registri zmlúv v poradí, v akom budú prichádzať spolu so Žiadosťou a ostanými povinnými dokumentmi, a to podľa dátumu prijatia v podateľni IA MPSVR SR.

Podmienkou zapojenia sa poskytovateľa opatrovateľskej služby do NP POS je:  neposkytovať sociálne služby so ziskom a náklady spojené s výkonom opatrovateľskej služby na podporených pracovných miestach do výšky jednotkovej ceny nebudú financované aj prostredníctvom iných zdrojov.  Uvedené poskytovateľ opatrovateľskej služby prehlási čestným vyhlásením poskytovateľa opatrovateľskej služby.  V prípade, že verejný alebo neverejný poskytovateľ poskytne neúplné alebo nepravdivé informácie, alebo zatají rozhodujúce skutočnosti, príde k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o spolupráci.

V prípade, že bude Žiadosť neúplná, nepresná, alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti poskytovateľa na doplnenie chýbajúcej dokumentácie a/alebo na odstránenie vecných a formálnych chýb, či iných nedostatkov, do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie a/alebo na opravu; v takomto prípade je žiadateľ pod hrozbou sankcie vyradenia z ďalšieho posudzovania jeho Žiadosti povinný výzve IA MPSVR SR vyhovieť.

Medzi poskytovateľom a IA MPSVR SR bude uzatvorená Zmluva o spolupráci (v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá je prílohou tohto Oznámenia. Zmluvné podmienky sú stanovené jednotne pre všetkých poskytovateľov opatrovateľskej služby, ktorí sa zapoja do NP POS.

Po podpísaní Zmluvy o spolupráci v troch rovnopisoch zo strany IA MPSVR SR, a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, jeden rovnopis IA MPSVR SR doručí poskytovateľovi.  Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Po zverejnení Zmluvy o spolupráci je poskytovateľ informovaný o účinnosti Zmluvy elektronicky na kontaktný e-mail uvedený v Žiadosti o zapojenie sa do NP POS.

12.1. Proces schvaľovania opatrovateliek pre výkon opatrovateľskej služby

V prípade záujmu o realizáciu opatrovateľskej služby musí žiadateľ predložiť Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek v zmysle nižšie uvedeného.

Po obdržaní informácie o zverejnení Zmluvy o spolupráci v Centrálnom registri zmlúv poskytovateľ opatrovateľskej služby môže požiadať o schválenie počtu opatrovateliek na webovom sídle www.ia.gov.sk, resp. na aktuálne platnom webovom sídle IA MPSVR SR, prostredníctvom webového formulára „Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek“.  Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek poskytovateľ opatrovateľskej služby vyplní použitím bezpečnostného kódu, ktorý mu bol doručený e-mailom po vyplnení „Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby“.  Pričom odkaz na webový formulár Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek, ktorý je unikátny pre každého žiadateľa, bude zaslaný spolu s informáciou o zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv od IA MPSVR SR.  Poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný  Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek vyplniť úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne.  Poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný požiadať o taký počet opatrovateliek, s ktorými dokáže zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení jeho Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek obdržaním Stanoviska o schválení počtu opatrovateliek (ďalej aj „Stanovisko“).

Po vyplnení Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek poskytovateľom opatrovateľskej služby a jej elektronickým odoslaním cez webové sídlo IA MPSVR SR sa žiadosť  schváli/ resp.  neschváli.

Po schválení  počtu opatrovateliek vzhľadom na zadefinované limity  projektu, IA MPSVR SR odošle elektronicky na kontaktný e-mail poskytovateľa uvedený v Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby  oficiálne Stanovisko o schválenom počte opatrovateliek, ktoré môžu začať výkon opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.  V prípade, že schválená opatrovateľka nebude zaradená do výkonu opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, nevzniká právo ani právny nárok na obsadenie pozície v nasledujúcich obdobiach a poskytovateľ opatrovateľskej služby musí opätovne požiadať o schválenie  počtu opatrovateliek opätovným vyplnením elektronického formulára Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek na webovom sídle www.ia.gov.sk, resp. na aktuálne platnom webovom sídle IA MPSVR SR.

Pokiaľ poskytovateľ opatrovateľskej služby nemá elektronicky prostredníctvom e-mailu od IA MPSVR SR doručené Stanovisko o schválení počtu opatrovateliek, nevzniká mu právny nárok na uhradenie NFP, ani na zaradenie opatrovateliek do výkonu v rámci NP POS.

Do 10 kalendárnych dní od dňa začiatku výkonu schválenými opatrovateľkami zaradenými do národného projektu poskytovateľ opatrovateľskej služby zašle do IA MPSVR SR  Vyhlásenie o začatí realizácie opatrovateľskej služby pre účely NP POS  (príloha č. 2 Príručky pre spolupracujúce subjekty). Začiatok výkonu opatrovateľskej služby v rámci NP POS môže byť vždy len od prvého dňa v mesiaci.

V prípade, že poskytovateľ opatrovateľskej služby neobsadil pracovné miesta schválenými opatrovateľkami prvý deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy mu bol schválený príslušný počet opatrovateliek, tieto miesta mu v rámci NP POS zanikajú.  Ak má poskytovateľ záujem o navýšenie počtu opatrovateliek, musí opätovne požiadať IA MPSVR SR o schválenie počtu opatrovateliek v zmysle vyššie uvedeného procesu, elektronickou Žiadosťou o schválenie počtu opatrovateliek prostredníctvom formuláru na webovom sídle www.ia.gov.sk, resp. na aktuálne platnom webovom sídle IA MPSVR SR. IA MPSVR SR Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek prehodnotí a v prípade súhlasu pripraví opäť Stanovisko o schválení počtu opatrovateliek.  Stanovisko o schválení počtu opatrovateliek odošle elektronicky na kontaktný e-mail uvedený v Žiadosti o zapojenie sa do NP POS.

V prípade nesúhlasu, bude  poskytovateľovi opatrovateľskej služby na kontaktný e-mail uvedený v Žiadosti o zapojenie sa do NP POS elektronicky doručené Stanovisko o neschválení požadovaného počtu opatrovateliek.  V prípade, že žiadateľovi nebol schválený počet opatrovateliek z dôvodu nedostatočnej alokácie, žiadateľ zostáva v poradovníku pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov.

V prípade neobdržania stanoviska zo strany IA MPSVR SR nevzniká poskytovateľovi opatrovateľskej služby právo ani právny nárok na navýšenie počtu opatrovateliek a ich zaradenie do výkonu opatrovateľskej služby v rámci NP POS.

13. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K PROJEKTU

V prípade otázok súvisiacich s možnosťou zapojenia sa do  národného projektu Podpora opatrovateľskej služby je možné využiť výlučne elektronickú komunikáciu prostredníctvom adresy: nppos@ia.gov.sk alebo na tel.č. 02/204 31 412,  02/204 31 418

Záväzný charakter majú informácie poskytnuté písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1 Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Príloha č. 2 Vzor zmluvy o spolupráci s prílohami (formát PDF)

Príloha č. 3 Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s prílohami

Príloha č. 4 Formulár – Čestné vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o tom, že neposkytuje sociálne služby so ziskom a že náklady spojené s výkonom opatrovateľskej služby na podporených pracovných miestach do výšky jednotkovej ceny nie sú financované aj prostredníctvom iných zdrojov(formát PDF) a (formát DOC)