Domov » O projekte » Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

KROK 1: ZASLANIE ŽIADOSTI O ZAPOJENIE SA DO NP POS

Žiadateľ navštívi webové sídlo IA MPSVR SR a prečíta si oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Následne si prečíta Zmluvu o spolupráci medzi žiadateľom a IA MPSVR SR (ďalej aj Zmluva), ktorá tvorí prílohu č. 2 spomenutého oznámenia.

V prípade, že súhlasí s uvedenými podmienkami a znením zmluvy,  Žiadateľ vyplní formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP POS (ďalej aj žiadosť) a elektronicky ju odošle.

Žiadateľovi sa automaticky vygeneruje žiadosť o zapojenie do NP POS a Zmluva o spolupráci. Tieto dokumenty sú mu odoslané elektronicky na email pre záväznú komunikáciu spolu  s bezpečnostným kódom.

Žiadateľ doručí v listinnej forme Žiadosť o zapojenie sa do NP POS, všetky povinné prílohy žiadosti a 3 podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci osobne na adresu Špitálska 25 – 27, 814 55 Bratislava alebo verejnou poštovou sieťou (prostredníctvom doporučenej zásielky) na adresu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava. IA MPSVR SR eviduje písomne doručené žiadosti v podateľni.

 

KROK 2: KONTROLA ŽIADOSTÍ A UZATVORENIE ZMLÚV

IA MPSVR SR po predložení písomnej Žiadostí o zapojenie sa do NP POS uskutoční kontrolu formálnej správnosti a úplnosti dokumentov do 7 pracovných dní od predloženia písomnej žiadosti. Poradie kontroly žiadostí je určené na základe dátumu doručenia listinnej žiadosti na adresu IA MPSVR SR.

  • V prípade, ak žiadateľ predložil správnu a úplnú dokumentáciu, kontrola sa považuje za ukončenú na 7. pracovný deň od predloženia listinnej žiadosti.
  •  V prípade, ak žiadateľ predložil  neúplnú, nepresnú žiadosť, alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa elektronicky na jej doplnenie. Kontrola sa považuje za ukončenú až po predložení správnej a úplnej listinnej dokumentácie žiadosti. Termín ukončenia kontroly je  7. pracovný deň od predloženia listinnej žiadosti  predĺžený o počet pracovných dní od odoslania prvej elektronickej výzvy na doplnenie žiadosti do predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadosti.

Po ukončení kontroly žiadosti uzatvorí IA MPSVR SR so žiadateľom Zmluvu  o spolupráci a zverejní ju v centrálnom registri zmlúv na 3. pracovný deň od ukončenia kontroly žiadosti. Uvedené procesy sú štandardizované a u všetkých žiadateľov sú dodržiavané rovnaké postupy a termíny spracovania žiadostí a uzatvárania zmlúv.

 

KROK 3: PROCES SCHVAĽOVANIA OPATROVATELIEK PRE VÝKON OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

V deň účinnosti Zmluvy obdrží zazmluvnený subjekt od IA MPSVR SR informačný e-mail o účinnosti Zmluvy. Obsahom emailu je odkaz aj na Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek, ktorý mu umožní prístup k podávaniu žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek pre výkon opatrovateľskej služby. Po otvorení odkazu sa mu otvorí prihlasovacie okno, kde zadá svoj email pre záväznú komunikáciu a pridelený bezpečnostný kód a následne sa mu zobrazí Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek.

Poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný požiadať o taký počet opatrovateliek, s ktorými dokáže zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení jeho Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek obdržaním Stanoviska o schválení počtu opatrovateliek.

Po vyplnení Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek poskytovateľom opatrovateľskej služby a jej elektronickým odoslaním cez webové sídlo IA MPSVR SR obdrží poskytovateľ ihneď automaticky stanovisko emailom o schválení/neschválení žiadosti. Elektronický systém automaticky kontroluje nastavené limity projektu:

  • maximálnu výšku alokácie,
  • stanovený podiel čerpania NFP maximálne 70% podľa typu poskytovateľa v rámci samosprávneho kraja – jednému typu poskytovatelov – verejnému/neverejnému nemôže byť vyčlenených viac ako 70% finančných prostriedkov určených pre konkrétny samosprávny kraj;
  • stanovené regionálne limity na celkový maximálny počet opatrovateliek v rámci príslušného samosprávneho kraja vychádzajúce z počtu obyvateľov v uvedenom regióne ku koncu roku 2014;
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa je 70 opatrovateliek v rámci jedného samosprávneho kraja, v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa je 200 opatrovateliek v rámci Slovenskej republiky v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas.

Po odoslaní elektronickej žiadosti Zazmluvnený subjekt obdrží automaticky e-mailom stanovisko o počte schválených/neschválených počtoch opatrovateliek.  Schválené žiadosti sú evidované v Zozname schválených žiadostí. Neschválené  žiadosti ostávajú v elektronickom poradovníku.

Poskytovateľ je informovaný, že  ak schválená opatrovateľka nebude zaradená do výkonu opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, nevzniká právo ani právny nárok na obsadenie pozície v nasledujúcich obdobiach a poskytovateľ opatrovateľskej služby musí opätovne požiadať o schválenie  počtu opatrovateliek opätovným vyplnením elektronického formulára Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek na webovom sídle www.ia.gov.sk,

Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek sa schvaľujú až do vyčerpania alokácie. V prípade uvoľnenia nevyčerpanej alokácie projektu budú schvaľované žiadosti z poradovníka podľa ich časového hľadiska podania, pričom sa bude zohľadňovať počet opatrovateliek, ktoré bude mať zazmluvnený subjekt v danom čase vo výkone a vyššie uvedené limity projektu.

 

PORADOVNÍK NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE POČTU OPATROVATELIEK V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

poradovníku neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej aj poradovník) sú evidované neschválené žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek. Uplatňuje sa v ňom výhradne časové hľadisko podaných neuspokojených Žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek.

UPOZORNENIE:  Elektronický systém eviduje  v poradovníku Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek maximálne do výšky povolených limitov na jedného poskytovateľa:

  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 70 opatrovateliek v rámci samosprávneho kraja, v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • ohraničený maximálny počet opatrovateliek na jedného poskytovateľa na 200 opatrovateliek v rámci Slovenskej republiky v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas.

Žiadosti, ktoré prekračujú povolené limity systém nezaradí do poradovníka z dôvodu prekročenia vyššie uvedených  limitov. Systém zaradí do poradovníka v danom kraji iba žiadosti do 70 opatrovateliek za príslušný samosprávny kraj a zároveň v prípade prekročenia limitu 200 opatrovateliek v rámci SR percentuálne zníži žiadosť presahujúcu tento limit so zaokrúhlením na 0,5 pracovného úväzku smerom nadol v samosprávnych krajoch.

Zazmluvnený subjekt môže e-mailom požiadať IA MPSVR SR o vymazanie žiadosti z poradovníka, ak je táto žiadosť neaktuálna.  Prípadne ak má záujem si podať novú žiadosť, avšak z dôvodu prekročenia limitu mu to systém neumožňuje. Nová žiadosť bude zaradená na koniec poradovníka na základe časového hľadiska. Poskytovateľ nemôže vymeniť starú žiadosť za novú.

V poradovníku nie je možné upravovať počty opatrovateliek v jednotlivých žiadostiach, povolené je iba vymazať kompletnú žiadosť.

Schválené žiadosti sú z poradovníka automaticky presunuté do zoznamu schválených žiadostí.

Zazmluvnený subjekt odošle Žiadosť o vymazanie Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek elektronicky na adresu nppos@ia.gov.sk. V žiadosti poskytovateľ uvedie bezpečnostný kód, číslo žiadosti uvedené v poradovníku a dátum zaslania Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek uvedený v poradovníku.