Domov » Publicita » Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje  2014 – 2020 zahájil svoju činnosť na prelome roka 2015/2016. Na rozdiel od národného projektu realizovaného v programovom období 2007 – 2013 sa líši v tom, že sa do neho môže zapojiť aj Bratislavský samosprávny kraj. Jedným z prvých poskytovateľov opatrovateľskej služby,  ktorý sa do projektu zapojil, bola mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktorá poskytuje terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto (ďalej len „Seniorcentrum“). V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili  Seniorcentrum v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil pán riaditeľ a jeho pracovníčky. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti.

stretnutie

Pár slov o Seniorcentre

Hlavným zameraním organizácie je poskytovanie sociálnej služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickým osobám, ktoré potrebujú poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Staré Mesto, ako jedna z mála bratislavských mestských častí zabezpečuje poskytovanie celej škály sociálnych služieb – terénnych, ambulantných aj pobytových.

Seniorcentrum poskytuje sociálnu službu pobytovou formou v zariadení pre seniorov a v troch zariadeniach opatrovateľskej služby, ďalej ambulantnou formou v dennom stacionári a terénnou formou opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí klienta. Hlavným cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Seniorcentrum sa úspešne zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Poskytuje terénnu opatrovateľskú službu, ktorá je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí, v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti. Aktuálne je poskytovaná opatrovateľská služba v prirodzenom domácom prostredí 218 klientom. Z národného projektu je v súčasnosti podporených 56 pracovných miest opatrovateliek.

Okrem zabezpečovania saturácie základných ľudských potrieb a poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti sa v Seniorcentre realizujú aj ďalšie odborné činnosti. Najdôležitejší je klient a to aby sa cítil  v zariadení dobre, čo najskôr sa zadaptoval po príchode na nové miesto, pociťoval čo najväčšiu istotu, dôveru a tým sa cítili v jednote a harmónii s ostatnými, tak ako doma. K tomu im pomáhajú denné návštevy a rozhovory s terapeutom postupne zmierňujú psychické napätie a obavy klienta. Cieľom je pritiahnuť klienta ku skupinovému dianiu, zamerať pozornosť na aktivity, ktoré by klienta zaujímali tak, aby sa zlepšila aj sociálna komunikácia, stimulovala reč, myslenie a predstavivosť.

V Seniorcentre je využívaná najmä ergoterapia, ktorá je zameraná na využívaní výtvarného a úžitkového umenia a remesiel s využitím vlastnej tvorivosti. Ide o využívanie rôznych techník, zaujímavých podnetov, postupov a materiálov, ktoré by klientom poskytli možnosť spolupráce s ostatnými v skupine a zároveň podnietili ich danosti a potenciál. Tieto metódy práce odpútavajú človeka od pochmúrnych myšlienok a umožňujú zmysluplne tráviť voľný čas. Nie je dôležité, aby bol výrobok dokonalý ale to aby sa klient mohol realizovať.

Počas  návštevy sme mali možnosť nazrieť aj do časti priestorov Denného centra kde sa tieto aktivity v rámci ergoterapie  realizujú. Klient má naozaj na výber zo širokej škály aktivít.

praca_babicka obrazokmalba

V priestoroch denného centra môžete nájsť aj výtvory, ktoré klienti v rámci ergoterapie vytvorili. Veľmi nás upútala výstava malieb a obrázkov vytvorených z lepeného farebného papiera, ktorých výroba  napomáha k zlepšeniu manuálnej zručnosti a jemnej a hrubej motoriky.

obrazok_jemna_motorika

Okrem ergoterapie je využívaná aj biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia a fyzioterapia. Využitie má aj vybudovaná vlastná knižnica a čitáreň kde by v budúcnosti mohla byť možnosť pripojenia na internet, kde by klienti mohli prostredníctvom SKYPE vidieť svojich príbuzných aj v zahraničí a porozprávať sa s nimi.

 

Na otázky odpovedá riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto v Bratislave PhDr. Matej Alex.

  1. Ako dlho pracujete vo funkcii riaditeľa Seniorcentra?

Od 1. 10. 2014, teda rok a trištvrte.

  1. Čo sa Vám podarilo zmeniť počas Vášho doterajšieho pôsobenia?

Dúfam, že som zmenil obraz verejnosti o Seniorcentre. Prichádzal som v dosť turbulentnom období, kedy bolo zariadenie negatívne pertraktované aj v médiách, ohľadom úrovne starostlivosti o klientov, ako aj celkového konania vtedajšieho vedenia. Mojou snahou bolo zlepšiť atmosféru medzi zamestnancami aj klientmi – seniormi. Neustálou je aj snaha o zabezpečenie dostatočného finančného zabezpečenia na fungovanie, a to nielen z rozpočtových zdrojov. Podarilo sa nám získať niektoré menšie granty, ale aj projekty, z ktorých najvýznamnejší je práve národný projekt Podpora opatrovateľskej služby.

  1. Aký prínos vidíte v  zapojení do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby?

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto, už dlhodobo poskytuje terénnu opatrovateľskú službu na vysokej úrovni, a to jednak rozsahom (počtom opatrovateliek a opatrovaných) a veríme, že aj kvalitou. Zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby umožnilo udržateľnosť tohto stavu a otvorilo možnosti na ďalšie zlepšovanie sa. Snažíme sa tým napĺňať trendy aj literu zákona, že terénna sociálna služba má prednosť pred pobytovou. Ja osobne tomu úprimne verím.

  1. Aká je Vaša vízia a smerovanie Seniorcentra Staré Mesto v budúcom období?

Pokračovať vo zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Verím v úspešné zavŕšenie snáh zriaďovateľa (mestskej časti Bratislava – Staré Mesto) o výstavbu novej budovy zariadenia pre pobytové sociálne služby. Zabezpečiť udržateľnosť opatrovateľskej služby aj po ukončení národného projektu.

Počas návštevy v Seniorcentre projektový tím navštívil aj domácnosť pani Anny, ktorú opatruje opatrovateľka Anna. Na prvý pohľad bolo jasné, že majú k sebe veľmi blízko. Hneď pri vstupe do domácnosti nás privítali pozitívnou energiou, elánom, úsmevom na tvári a domácim pečivom. Pani Anna si nevie svoju opatrovateľku vynachváliť. Trávia spolu veľa času, ktorý si spestrujú rozhovormi na rôzne témy. Okrem iného sprevádza pani Annu na lekárske vyšetrenia a pomáha jej so starostlivosťou o domácnosť. Opatrovateľka Anna nám prezradila, že opatrovateľstvo bolo jej životným snom. Hľadala prácu ktorá by ju napĺňala a dávala jej zmysel. Dnes môže povedať, že si svoj sen splnila.

Seniorcentrum je naozaj veľmi pekným príkladom toho, ako robiť sociálne služby komplexne. Pánovi riaditeľovi ďakujeme za rozhovor a privítanie v Seniorcentre. Do budúcnosti mu prajeme čo najviac spokojných klientov a obetavé opatrovateľky ,pre ktoré bude ich práca potešením. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.