Domov » Publicita » Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

 

V závere roka 2015 zverejnila Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.ia.gov.sk, Oznámenia o možnosti zapojenia sa pre tri národné projekty, ktoré sa realizujú z  Európskeho sociálneho fondu  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020. Jedným z nich bol aj národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý je zameraný na pomoc odkázaným osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky, pričom sa plánuje podporiť 3300 pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov.

V rámci projektu môžu byť podporení:

  • Verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby

Obce a Mestá,

Právnické osoby zriadené obcou alebo založená obcou

  • Neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

Cirkev, náboženské spoločnosti a cirkevné charity,

Občianske združenia alebo Slovenský červený kríž,

zapísané do registra VÚC a zároveň sú poskytovateľmi sociálnej služby v zmysle ustanovenia §3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Podmienkou zapojenia sa poskytovateľa opatrovateľskej služby do národného projektu je neposkytovať sociálne služby so ziskom a nefinancovať náklady spojené s výkonom opatrovateľskej služby na podporených pracovných miestach prostredníctvom iných zdrojov.

Všetky dostupné informácie o zapojení sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby sú dostupné na webovej stránke:

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby/ako-sa-zapojit

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
  • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
  • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu práva občanov na poskytovanie opatrovateľskej služby. V regiónoch a obciach kde absentuje, budú vytvorené podmienky k zabezpečeniu poskytovania opatrovateľskej služby a v oblastiach kde nie je uspokojený aktuálny dopyt, budú vytvorené podmienky k navýšeniu kapacít. Dosiahne sa zníženie tlaku na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb – predchádzanie inštitucionalizácii a zvýši sa dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, čím sa vytvárajú podmienky pre deinštitucionalizáciu.

Vedľajším efektom realizácie národného projektu Podpora opatrovateľskej služby je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti. Vytvorením nových a udržaním existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok a k národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby nás kontaktuje na uvedenej e-mailovej adrese nppos@ia.gov.sk.