Domov » Aktuality » Informácia o schvaľovaní pracovných miest opatrovateliek z Poradovníka neschválených žiadostí

Informácia o schvaľovaní pracovných miest opatrovateliek z Poradovníka neschválených žiadostí

Publikované štvrtok, 24 marca 2016

Oznamujeme poskytovateľom opatrovateľskej služby zapojeným do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, že na základe preverenia počtu miest opatrovateliek vo výkone podľa Čestného vyhlásenia  poskytovateľa opatrovateľskej služby o zaradení opatrovateliek do výkonu a Čestného vyhlásenia poskytovateľa opatrovateľskej služby na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú v termíne od 1.4.2016 schvaľované pracovné miesta opatrovateliek, ktoré sa uvoľnili  v dôsledku nezaradenia opatrovateliek do výkonu opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po ich schválení v schválených počtoch.

1/ V termíne 1. 4. 2016 budú schvaľované pracovné miesta opatrovateliek žiadateľom na základe

Žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek zaradených v Poradovníku neschválených žiadostí

a to podľa časového hľadiska podania žiadostí, pričom sa bude zohľadňovať počet opatrovateliek, ktoré má poskytovateľ opatrovateľskej služby v danom čase vo výkone a limity projektu uvedené  v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.   Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek sa schvaľujú až do vyčerpania alokácie.

Neschválené žiadosti zostanú naďalej evidované v Poradovníku neschválených žiadostí.

Schvaľovanie žiadostí bude realizované prostredníctvom elektronického systému, ktorý  Žiadateľom automaticky doručí e-mailom Stanovisko o schválení požadovaného počtu opatrovateliek. (Počas doby spracovania žiadostí bude verejná odstávka elektronického systému. Informácia o odstávke systému bude uverejnená na webovom sídle www.ia.gov.sk. )

Schválené opatrovateľky poskytovateľa opatrovateľskej služby musia začať výkon opatrovateľskej služby od 1. 5. 2016 (od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo doručené Stanovisko o schválení počtu opatrovateliek od IA MPSVR SR poskytovateľovi opatrovateľskej služby); v prípade, že schválená opatrovateľka nebude zaradená do výkonu opatrovateľskej služby od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, nevzniká poskytovateľovi opatrovateľskej služby právo ani právny nárok na obsadenie pozície v nasledujúcich obdobiach a v prípade záujmu musí opätovne požiadať o schválenie počtu opatrovateliek opätovným vyplnením elektronického formulára Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek“ na webovom sídle IA MPSVR SR.

2/ Po ukončení procesu schvaľovania Žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek zaradených v Poradovníku neschválených žiadostí  (viď bod 1/) budú môcť poskytovatelia opatrovateľskej služby naďalej podávať žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek na webovom sídle www.ia.gov.sk. V prípade ak v príslušnom kraji budú voľné pracovné miesta, žiadateľ automaticky obdrží e-mailom Stanovisko o schválení počtu opatrovateliek. V prípade vyčerpania alokácie v príslušnom kraji bude žiadosť zaradená do Poradovníka neschválených žiadostí a to podľa časového hľadiska podania žiadosti.